ЦСМП Пловдив
Център за спешна медицинска помощ

ФСМП-Първомай - ул. Княз Борис І, № 51

ФСМП–Първомай – обслужва 21 населени места:

гр.Първомай, с.Брягово, с.Бяла река, с.Виница, с.Воден,с.Градина,с.Добри дол, с.Драгойново, с.Дълбок извор, с.Езерово, с.Искра, с.Караджалово, с.Крушево, с.Поройна, с.Православен, с.Татарево, с.Селци, с.Богданица, с.Милево, с.Поповица, с.Ахматово с население около 30 000 души. Във ФСМП – Първомай на смяна работят 2 медицински екипа.